punto y raya festival
Castellano | English   
> PyR 2016
   
  • Punto y Raya Festival 2016
  • RVM · PyR Festival 2014
  • Punto y Raya Festival 2011
  • Punto y Raya Festival 2009
  • Punto y Raya Festival 2007
  • Punto y Raya Junior 2012

facebook twitter vimeo flickr youtube tumbler instgram vmv


Segovia all Over Ya
[2016]
Chris Casady
Punto y Raya Festival 2016


Flockenspiel IV
[2004]
Bärbel Neubauer
Punto y Raya Festival 2011


Tosse not my soule
[2015]
Sebastian Buerkner
Punto y Raya Festival 2016


Lines for Clarinet
[2011]
John Osborne
Don Ross
Punto y Raya Festival 2011


Evolution of the Red Star *
[1974]
Adam Beckett
Punto y Raya Festival 2011


ParadoX 2.0
[2010]
Bruno Costarelli
Punto y Raya Festival 2011


Edinboro Improvisation
[2008]
Charles Bandla
Punto y Raya Festival 2009


Beyond the Spheres
[2012]
Meghdad Asadi Lari
RVM · PyR Festival 2014


Untitled 246
[2009]
Eduardo Omine
Punto y Raya Festival 2011


Studie n. 9
[1931]
Oskar Fischinger
Punto y Raya Festival 2007


Let Your Light Shine
[2013]
Jodie Mack
Punto y Raya Festival 2016


p.e.r.f.o.r.m.a.n.c.e
[2011]
Karolina Głusiec
Punto y Raya Festival 2011


Spherikal
[2012]
Ion Lucin
RVM · PyR Festival 2014


Passaddhi
[2015]
Harvey Goldman
Jing Wang
Punto y Raya Festival 2016


Musikalisches Terrarium
[2013]
Alejandro del Valle-Lattanzio
Punto y Raya Festival 2016


Above the Thunderclouds
[2007]
Paul O'Donoghue
Punto y Raya Academy 2015


Boy
[2011]
Steven Subotnick
Punto y Raya Junior 2012

prev     next