punto y raya festival
Castellano | English   
> PyR 2012
   
  • Punto y Raya Festival 2016
  • RVM · PyR Festival 2014
  • Punto y Raya Festival 2011
  • Punto y Raya Festival 2009
  • Punto y Raya Festival 2007
  • Punto y Raya Junior 2012

facebook twitter vimeo flickr youtube tumbler instgram vmv


Video_64
[2014]
Dextro
Punto y Raya Festival 2016


Feeding the Moon
[2006]
Mateo Marín
Punto y Raya Festival 2007


Messy flow
[2016]
Tina Šulc
Punto y Raya Festival 2016


Fugue
[2016]
Oerd van Cuijlenborg
Miho Hazama
Punto y Raya Festival 2016


Dimensions
[2016]
Sandra Eber
Nicholas Bernier
Punto y Raya Festival 2016


Tulip 5
[2011]
David Daniels
Punto y Raya Festival 2011


Fiesta Brava
[2011]
Steven Woloshen
Punto y Raya Academy 2015


ParadoX 2.0
[2010]
Bruno Costarelli
Punto y Raya Festival 2011


Polska of Despair
[2004]
David Daniels
Punto y Raya Festival 2011


Dust Breedings
[2010]
Jan Goldfuß
Punto y Raya Festival 2011


Line
[2008]
David Daniels
Punto y Raya Festival 2011


Little Shimmy
[2008]
David Daniels
Punto y Raya Festival 2011


Jogral
[2014]
Oerd van Cuijlenborg
Punto y Raya Academy 2015


Paradigm Shift
[2015]
Bonnie Mitchell
Elainie Lillios
Punto y Raya Festival 2016


Jazz Orgie
[2015]
Irina Rubina
Emanuel Hauptmann
Punto y Raya Festival 2016


8 Switches (3/6)
[2013]
Tim Wright
RVM · PyR Festival 2014


Ikonostasis
[1990]
Thomas Steiner
RVM · PyR Festival 2014


Kinefaktura
[2012]
Marcin Giżycki
Punto y Raya Academy 2015


Free Radicals
[1979]
Len Lye
Punto y Raya Festival 2007


Variations of Static 2
[2010]
David Daniels
Punto y Raya Festival 2011

prev     next